0
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR SAPPORO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR SAPPORO

Sklep internetowy prowadzony jest przez Dr Sapporo Hanna Affelt Sp. j. z siedzibą w Toruniu przy ulicy Rynek Staromiejski 36-38, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000856457, posiadającą numer REGON 340143294 oraz numer NIP 9562168519, zwaną dalej Administratorem.

Handel wysyłkowy odbywa się za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej pod adresem URL https://drsapporo.com/.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady składania zamówień w Sklepie oraz zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to: przeglądarka internetowa Chrome, Firefox, Safari lub inna z włączoną obsługą ciasteczek i JavaScript; rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

Klientowi zakazuje się dostarczania treści niezgodnych z prawem oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie i uciążliwy dla innych Klientów.

Wszystkie produkty prezentowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, a ich wprowadzenie na rynek odbyło się zgodnie z przepisami prawa.

Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone na stronach internetowych Sklepu są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli oraz zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

Informacje o towarach prezentowane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Do każdego zakupu wystawiany jest paragon lub faktura VAT.

§2 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

W celu zawarcia umowy za pośrednictwem strony internetowej Dr Sapporo należy dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje zawarte na stronie oraz wypełnić formularz zamówienia.

Wybór zamawianych towarów przez Klienta dokonywany jest przez ich dodanie do Koszyka.

W trakcie procedury zamawiania Klient wybiera odpowiednią formę przesyłki i płatności oraz uzupełnia dane konieczne do zrealizowania zamówienia, w szczególności imienia, nazwiska, adresu do dowodu zakupu oraz adresu dostawy.

Do zakończenia procedury zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu Sklepu przez Klienta.

Procedura składania zamówienia kończy się w chwili naciśnięcia przycisku potwierdzającego zakup. Do tej chwili Klient ma możliwość zmodyfikowania wprowadzonych danych, jak również wprowadzenia zmian w zakresie wyboru towarów.

Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Dr Sapporo Hanna Affelt Sp. j., zaś po jego dokonaniu Klient otrzyma pocztą elektroniczną wiadomość z jego potwierdzeniem. Wraz z jej wysłaniem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy następuje przez przekazanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia zamówienia.

§3 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Około 95% zamówień realizowanych jest w ciągu 2 dni roboczych, chyba że w opisie produktu zawarto inny termin. Czas ten liczy się: od prawidłowego zakończenia płatności w przypadku płatności z użyciem systemu PayU; od wpływu należności na rachunek bankowy Sklepu w przypadku płatności przelewem tradycyjnym; od chwili telefonicznego potwierdzenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem.

Rzadko zdarza się, że realizacja zamówienia trwa dłużej niż 2 dni robocze. W przypadku takiej sytuacji, Klient otrzyma propozycję realizacji zamówienia w nowym terminie lub możliwość odstąpienia od umowy.

Sklep jest nieczynny w soboty, niedzielę i święta. Nadto jest on każdego roku nieczynny w okresie od dnia 24 grudnia do dnia 2 stycznia.

§4 DOSTAWA

Dostawa towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wykaz krajów, do których odbywa się wysyłka, każdorazowo dostępny jest w koszyku.

Wysyłka towaru odbywa się za pomocą firm kurierskich, a przede wszystkim Zadbano, DPD oraz InPost.

Koszty dostawy zostają wskazane Klientowi w trakcie składania zamówienia.

Odbierając przesyłkę Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, ma prawo do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, powinien on sporządzić odpowiedni protokół w obecności pracownika firmy kurierskiej. Protokół winien wówczas być przygotowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Klienta oraz pracownika firmy kurierskiej.

Odbierając przesyłkę Klient, niebędący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, obligatoryjne jest sporządzenie odpowiedniego protokołu, spełniającego warunki opisane powyżej. Sporządzony przy odbiorze przesyłki Protokół Szkody jest podstawą postępowania reklamacyjnego.

§5 PŁATNOŚCI

Wszystkie ceny towarów zostały wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. W przypadku wersji językowych innych niż polska, strona automatycznie pokazuje szacowaną cenę w walutach obcych.

Informacja o cenie towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta pocztą elektroniczną wiadomości potwierdzającej złożone zamówienie.

Klient może dokonać płatności za zakupione towary w następujący sposób: gotówką przy dostawie towaru – płatne pracownikowi firmy kurierskiej; przelewem na rachunek bankowy podany na stronie Dr Sapporo korzystając z elektronicznego systemu PayU.

§6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Dr Sapporo umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze oświadczenia woli. Może nastąpić to przede wszystkim przez pismo przesłane pocztą elektroniczną lub listem tradycyjnym.

W celu ułatwienia dokonania zwrotu, Klientowi udostępnia się formularz odstąpienia od umowy. Klient nie ma jednak obowiązku z niego korzystać. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Klientowi zostaje zwrócona kwota, jaką zapłacił za towar. Nastąpi to w terminie do 14 dni od dnia, w którym Sklep otrzymał zwrócony towar. Koszt transportu nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 3 Ustawy o prawach konsumentów.

Zwrot płatności zostaje dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Koszt opakowania i odesłania towaru na adres Sklepu ponosi Klient, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 3 Ustawy o prawach konsumentów.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego towaru, jeżeli jest ono wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku umów, których przedmiotem są, między innymi, towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Dostarczane przez nas produkty, o ile w opisie oferty wyraźnie nie wskazano inaczej, nie podlegają temu przepisowi. Zarówno materace, jak i poduszki ortopedyczne, testowane muszą być w naturalnych warunkach, co wyklucza możliwość ich testowania w opakowaniu. Tym samym respektujemy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-681/17.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku zakupu towaru nieprefabrykwoanego, wyprodukowanego według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W naszej ofercie dotyczy to materaców o niestandardowych rozmiarach, tj. nieznajdujących się w ogólnodostępnej ofercie. Każdorazowo warunki zakupu takiego materaca są bezpośrednio ustalane między Stronami.

Wraz ze zwrotem towaru, Klient zwraca do sklepu również dowód zakupu.

§7 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klientów za wady fizyczne lub prawne sprzedanych Towarów w ramach rękojmi za wady, na zasadach określonych przede wszystkim w Kodeksie cywilnym.

Reklamacje należy składać w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu).

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta składającego reklamację, dane kontaktowe, datę zakupu towaru, datę stwierdzenia wady i jej opis oraz wskazanie żądania Klienta.

Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji zawierającej żądanie Klienta w terminie do 14 dni od jej złożenia.

Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

§8 GWARANCJA JAKOŚCI

Sklep jako sprzedawca towarów, udziela na nie własnej gwarancji na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. Warunki gwarancji są dostępne na stronie internetowej sklepu.

§9 ZMIANY, ULEPSZENIA KONSTRUKCYJNE

Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń lub zmian konstrukcyjnych bez konieczności wcześniejszego powiadamiania. Zmiany wprowadzane są ze względu na zmieniającą się wiedzę medyczną oraz w celu poprawy komfortu użytkowania wyrobów.

§10 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania strony internetowej i zobowiązuje się usunąć wszelkie uzasadnione nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep w formie o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.

Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej złożenia.

§11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych przez Sklep znajdują się w dokumencie określającym politykę prywatności dostępnym na stronie internetowej.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Rozstrzyganie sporów między podmiotem prowadzącym Sklep a Konsumentem następuje w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy miejscowo według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

W razie zaistnienia sporu między Sklepem a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, Klient może skorzystać również z pozasądowych, polubownych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów między podmiotem prowadzącym Sklep a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy ze względu na podmiotu prowadzącego Sklep.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta i inne właściwe przepisy prawa polskiego.